FORMÅLSPARAGRAF

Hitra Næringsforening er en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Hitra kommune og slik bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende foretak og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom ideskapende, initiativtakende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen og næringslivet og blant næringsinteressene på Hitra. Hitra Næringsforening skal dessuten være et servicekontor for sine medlemmer.

I ÅRSMØTE I HITRA NÆRINGSFORENING 07.04.14 BLE DET FATTET FØLGENDE VEDTAK:

I henhold til gjennomført spørreundersøkelse og medlemsmøte i 2014 må HNF ha en daglig leder i 100% stilling for å gjennomføre sine satsingsområder på en profesjonell og aktiv måte.

1)  Det ansettes derfor snarest mulig en daglig leder for Hitra Næringsforening i 100% stilling.
2)  Finansiering av stillingen sikres gjennom et nært samarbeid med de største aktørene i næringslivet på Hitra, i tillegg til en justering av medlemsavgiften.

De to største næringsaktørene på Hitra, Lerøy Midt og Marine Harvest, har begge inngått en avtale t.o.m. 2020 om økonomisk støtte ut over den ordinære medlemsavgiften for at det skal være mulig for Hitra Næringsforening å etablere en stabil og forutsigbar økonomisk plattform for driften av foreningen.

HITRA KOMMUNE ER BÅDE ØKONOMISK BIDRAGSYTER OG SAMARBEIDSPARTNER

Mellom Hitra Næringsforening og Hitra kommune foreligger det en avtale om økonomisk bidrag til driften til gjengjeld for utførte oppgaver innenfor områder spesifisert i avtalen.

«Næringsressursen i denne avtale er en del av det tilgjengelige, helhetlige næringslivsapparat i kommunen, som for øvrig består av tilgjengelig næringskompetanse i

HITRA NÆRINGSFORENING IDAG 

På slutten av året 2012 ble det utgitt et hefte om Hitra Næringsforening gjennom 30 år – 1982-2012.  I redaksjonen satt Knut Ragnar Ansnes, Edvard Ulvan (daværende styreformann i HNF) og Torfinn Stub (daværende daglig leder i HNF). På de siste sidene «tenker de høyt» vedrørende hva de ser på som viktige fokusområder for Hitra og næringsforeningen framover.  Disse tankene er fremdeles aktuelle, og fungerer som en rettesnor for Hitra Næringsforenings fokus i dag:
° Vektlegge en best mulig infrastruktur.
° Raskere og hyppigere sjøverts forbindelser.
° Forbedring av bredbånd og mobilnett.
° Tett regionalt samarbeid Frøya, Hitra og Snillfjord.
° Flere og sterkere bein å stå på.

DSC_0413
Heftet fås ved henvendelse til [email protected]

 

Fra 01.01.15 er Randi Storsve Lundquist ansatt som daglig leder for Hitra Næringsforening i 100 % stilling, og skal jobbe videre bl.a. innenfor de områdene som er beskrevet ovenfor.
Mobil 97900323, [email protected]

 

 

FRA STRATEGIPLAN UTARBEIDET AV STYRET OG DAGLIG LEDER I SEPTEMBER 2016: 

Hitra Næringsforening skal være en drivkraft i utviklingsarbeidet i kommunen langs tre akser:

● Bedriftsattraktivitet
● Bostedsattraktivitet
● Besøksattraktivitet

Hitra Næringsforening skal være en drivkraft i den strategiske kommunikasjonen om og fra Hitra med fokus på de samme tre aksene. Det skal utarbeides en egen kommunikasjons-strategi for dette.

HISTORISK BAKGRUNN FOR ETABLERING AV EN NÆRINGSFORENING

Hestnes hvalfangststasjon i 1929
Hestnes hvalfangststasjon i 1929

Frem til 1964 var det fire kommuner på Hitra, og  primærnæringene fiske, jordbruk, jakt og fangst, samt tidvis  noe gruvedrift, hadde vært helt dominerende i år-  hundreder også på vår øy.  Som vi vet skjedde det utover i  forrige århundre en rask utvikling med nye maskiner og  redskaper,  automatisering og effektivisering.  Dette, sammen med andre  faktorer som f.eks. dramatiske endringer i  fiskeressurser førte  etter hvert til behov for færre folk i primærnæringene.  Denne  utviklingen gjorde seg jo ikke minst  gjeldende i utkantstrøkene  og i kystdistriktene.  I takt med nedgangen i sysselsettingen sank også folketallet.  Omkring 1950 var det nesten 5.400 innbyggere i de 4 kommunene på Hitra, dette tallet ble redusert nesten helt ned til 4.000 før det begynte å stige igjen fra 2008.

Dagens kommune ble etablert ved kommunesammenslåingen  1.  januar 1964, der de tidligere kommunene Hitra, Fillan,  Sandstad og Kvenvær etablerte den nye kommunen Hitra. Den  nye storkommunen fikk et innbyggertall på 4 611. Den tidligere  kommunen Hitra hadde ved kommunesammenslåingen 984  innbyggere. Tettstedet Fillan ble valgt som nytt  kommunesenter der det ble bygd kommuneadministrasjon,  barne-, ungdoms- og sentralskole og svømmehall.

Før siste kommunereform i 1964
Før siste kommunereform i 1964 var øya delt i 4 kommuner

Det tok tid før etablering av nytt næringsliv innen industriproduksjon og utvikling av offentlig sektor og av tertialnæringer klarte å bremse fraflyttingen.  Mange kommuner sto overfor store utfordringer når det gjaldt å få stoppet tilbakegang og pessimisme, og komme over i en fase med nytenkning og optimisme.  Så også med Hitra, som ikke var bedre stilt enn andre kystkommuner.  Tall som ble offentliggjort i 1982 viste at bare 57% av innbyggerne her i kommunen var yrkesaktive, og dermed var vi nær bunnen i fylket, bare Frøya og Meldal hadde lavere yrkesdeltagelse.  Det ble den gang stadig snakket om at vi lå i bakleksa og var en svak utkantkommune.  Med en slik innstilling og slike tanker var det ikke et godt klima for satsing og nyetablering.  Ungdommene reiste i stort antall bort til mer sentrale strøk.

ETABLERING AV EN NÆRINGSFORENING

Blant de ideer som ble lansert her på Hitra da det gjaldt å få snudd den negative trenden, var etablering av en næringsforening.  Inspirert av behovet for å styrke næringslivet i distriktskommunene var allerede en del slike foreninger stiftet rundt om  i landet.  Medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser skulle ivaretas, forståelsen for næringslivet skulle fremmes.

Hitra Næringsforening ble stiftet 26. oktober 1982.  Det første styret besto av Torfinn Stub (formann), Otto J. Lien, Torleif Strøm og Bjarne Faxvaag.  Tiltakskonsulent Jan Olav Straume i Hitra Kommune var sekretær for den nye foreningen. 49 bedrifter og næringsdrivende tegnet medlemskap.

I den vedtatte formålsparagrafen heter det at «foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser, og fremme forståelse for disse i næringsliv og samfunn, samt skape gjensidig kontakt med kommunale og andre offentlige myndigheter og organer».

Styret og spesielt styreformannen måtte bruke mye av sin tid til administrasjon og andre oppgaver for HNF de første årene.  Derfor ble en «omorganisering» av næringsforeningen tatt opp, grep for å gjøre foreningen mer handlekraftig ble vurdert.  I 1996 ble det konkludert med at det burde ansettes en daglig leder i foreningen.  Dette forslaget ble vedtatt, og fra 1. april 1997 ble Steen Peitersen ansatt som HNF’s første daglige leder.

VIKTIGE SAKER HVOR FORENINGEN HAR ENGASJERT SEG

• Kommunikasjon med Tjeldbergodden og Nord-Møre for øvrig, spesielt fergeforbindelse Aure-Hitra; Kjørsvikbugen-Laksåvik.
• Utbyggingen av Kysthavna på Jøsnøya og samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Havn.
• Ny vei over Dolmøya i tilknytning til Frøyatunnelen, ny bru over Dolmsundet.
• Riksvei 714, «lakseveien» – «veien videre».
• Etablering av Hitra Vindpark på Eldsfjellet.
• SUN – Strategisk Utviklingplan for Næring og fordeling av RDA-midler (kompensasjon for EU-pålagt avskaffelse av Regional Differensiert Arbeidsgiveravgift).  I perioden 2005-2010 ble mer enn 13 mill. kanalisert gjennom HNF til 10-12 forskjellige tiltak: lokal mat, Hitra Idrettspark, Ægirsalen på Kystmuseet (nå Meiereisalen), Ægirprosjektet, vertskapskurs mm for skoleungdommen, markedsføring av festivaler, promotering og forprosjekt i.f.m. lakseveien.  I 2009 ble differensiert arbeidsgiveravgift akseptert av EU, slik at 2009 ble det siste året med RDA midler.
• Aksjetegning for kr 211.000,- i Trøndersk Kystkompetanse (SUN-midler).