STYRET FOR HITRA NÆRINGSFORENING I 2018 (fram til årsmøte mars/april 2019)

Styreleder Ola Skjåk Bræk, Ansnes Brygger
Nestleder Lindis Ramona Aune, HitraMat
Styremedlem Marita Wingan, Lerøy Midt
Styremedlem Anders Glørstad, Hitra Annleggservice
Styremedlem Sigbjørn Glørstad, Guri Kunna VGS
Ordfører Ole Haugen, fast styreplass
Varamedlemmene:
Vibeke Knutshaug, El-Konsult
Oddveig Strand Nyvold, Kafe Sjøsprøyt
Knut Freidar Reksen, Vindfang Reklame
Silje Bjarstad, Joker Knarrlagsund
Valgkomite: Stein Olav Sivertsen, Ann Karin Vatn og Nina Larsen
Valgkomiteen velger selv sin leder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER FOR HITRA NÆRINGSFORENING

1. Formål
Hitra Næringsforening er en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Hitra Kommune og slik bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende foretak og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom ideskapende, initiativtakende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen og næringslivet og blant næringsinteressene på Hitra.  Hitra Næringsforening skal dessuten være et servicekontor for sine medlemmer.

2. Medlemskap
2.1. Hvem kan søke om medlemskap
Som medlem i Hitra Næringsforening kan opptas bedrifter, foretak, institusjoner, bransjeforeninger, foreninger, faglige organisasjoner og interesseorganisasjoner, enkeltpersoner samt Hitra Kommune.

2.2. Utmelding
Utmelding fra foreningen kan kun skje skriftlig og senest 3 måneder før årsskifte.  D.v.s. at dersom medlemskapet ikke er oppsagt innen 01.10. så må medlemskapet betales også for påfølgende år.

2.3. Betaling
For å oppnå medlemskap i Hitra Næringsforening må alle bedrifter og foretak samt Hitra Kommune betale kontingent og serviceavgift.  Institusjoner, bransjeforeninger, foreninger, faglige organisasjoner og interesseorganisasjoner betaler kun kontingent.

For gruppen «bransjeforeninger, interesseorganisasjoner m.m.» betales et bidrag (kontingent) som er uavhengig av antall medlemmer og størrelse for øvrig.

Kontingent og serviceavgift differensieres avhengig av bedriftens eller foretakets størrelse – størrelsen defineres på bakgrunn av antall årsverk pr. 31.12. hvert år.

For bedrifter med forretningsadresse på Hitra regnes alle årsverk som inngår i bedriften/morselskapet.

For bedrifter med forretningsadresse utenfor Hitra regnes antall årsverk på Hitra som inngår i bedriften.

3.  Økonomi
Hitra Næringsforenings drift er basert på årlig medlemskontingent samt en årlig serviceavgift, årlig driftstilskudd fra Hitra Kommune, tilskudd fra det lokale næringsliv, inntekter fra egen forretningsvirksomhet, honorar fra de foretak man utfører definerte arbeidsoppgaver for samt prosjektmidler etter forutgående søknader.

4.  Årsmøtet
Årsmøtet er Hitra Næringsforenings høyeste myndighet. Det skal holdes hvert år innen 30. april.  Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers forutgående varsel.  Med innkallingen skal følge saksliste, årsmelding, regnskap, arbeidsprogram for inneværende år og hovedtrekkene i det påfølgende samt innstilling fra valgkomiteen.

Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Alle møtende medlemmer som har betalt full medlemsavgift, har stemmerett.  Hvert medlem har en stemme.  Styrets formann er møteleder.  Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall med unntak av sakene som er nevnt i §§ 8 og 9.  Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

5. Saker på årsmøtet/generalforsamlingen
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
● Styrets beretning med regnskap.
● Revisors rapport.
● Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år.
● Velge styre, samt utnevne styrets leder og nestleder blant styrets medlemmer for ett år.
● Velge valgkomite på 3 medlemmer for ett år.
● Fastsette styremedlemmers godtgjørelse.
● Andre saker som styret legger frem.

6. Styret
Hitra Næringsforening ledes av et styre på 4-6 medlemmer med 3-5 nummererte varamedlemmer.

Ordfører i Hitra Kommune skal ha fast styreplass med personlig vararepresentant.  Ordføreren utpeker selv sin vararepresentant.  Rådmann i Hitra Kommune har møte-, forslags- og uttalerett i styret i Hitra Næringsforening.

De øvrige styremedlemmer velges for 2 år og slik at minimum 2 av styremedlemmene er på valg hvert år.  Styrets leder og nestleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for ett år av gangen.

Alle vararepresentanter velges for ett år.

7.  Styrets arbeidsoppgaver
Styret leder Hitra Næringsforening med vedtekter og fullmakter gitt av generalforsmalingen. Styret treffer bindende vedtak om igangsetting av tiltak/prosjekter i samsvar med Hitra Næringsforenings formål.

Styret har ansettelsesmyndighet for daglig leder og øvrig personell og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår samt arbeidsmål for ett driftsår av gangen.

Styret skal ha regelmessige møter (minimum 6 møter pr. år) og sammenkalles når styrets leder finner det nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene ber om det.  Med innkallingen skal det ordinært følge saksliste.  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.  Det skal føres protokoll fra styremøtene som styremedlemmene undertegner.

Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden, herunder om det velges å opprette et arbeidsutvalg som kan støtte daglig leders arbeid med en hyppigere møtevirksomhet.

8. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt styret innen 1. mars.

9. Oppløsning
Forslag om oppløsning av Hitra Næringsforening fremsettes på samme måte som for vedtektsendringer, jfr §8. For å bli vedtatt kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst halvparten av medlemmene avgir stemme.  Hvis begge disse krav ikke er oppfylt, kan oppløsning vedtas på den påfølgende generalforsamling, eventuelt ekstraordinær generalforsamling med minst 2/3 av de avgitte stemmer.  Ved oppløsning av Hitra Næringsforening skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutvikling i kommunen og administreres av Hitra Kommune.

 

Hitra, 27. mars 2017

 


Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.