Lenke til Orkdalsregionens webside

 

 

 

 

PRESENTASJON FOR REGIONRÅDET DESEMBER 2016

Presentasjon-for-regionrådet-9.-desember-2016

TEMAMØTE I REGI AV HITRA NÆRINGSFORENING OG FRØYA NÆRINGSFORUM
Dolmsundet Hotell torsdag 28.01.16.

Her finner du innleggene:
Håkon Kibsgaard Jorden, daglig leder Orkdalsregionen
Ove Snuruås, daglig leder Orkladal Næringsforening, om Næringsalliansen
Presentasjon av Hitra og Frøya VGS
Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen, reiseliv

Bjørnar Johansen (Blått Kompetansesenter) hadde også et engasjert innlegg, dette har vi dessverre ikke kopi av.

 

FELLES STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALS-REGIONEN INKLUSIVE HITRA OG FRØYA (SNP)

SNP2015-nyhetsgrafikkTeaser

Høsten 2013 vedtok de ti kommunene i Orkdalsregionen om å gå sammen for å utarbeide en felles strategisk næringsplan.

Orkdalsregionen er stor og mangfoldig og ikke minst næringssterk region. Og nettopp dette med næring er noe av det som knytter oss sterkest sammen. Planen er resultatet av to års innsats fra mange aktører. Denne planen har blitt til gjennom et samarbeid mellom regionrådet og næringslivet i Orkdalsregionen.

Næringsforeningene i Orkdalsregionen har gått sammen om å danne en næringsallianse. Oppdraget med å gjøre det praktiske arbeidet er ble satt bort til Næringsalliansen i Orkdalsregionen med sekretariat plassert i Orkladal Næringsforening.

Styringsgruppa for næringsplanen som har bestått av følgende: Gunnar H. Lysholm, Odd Ustad, Tor Espnes, Lindis Aune, Morten Wolden, Ole L. Haugen, Hege Gåsvand, Morten Brataas og Berit Rian.  Jon Olav Sliper i Sør Trøndelag Fylkeskommune har bistått med statistisk materiale.

Veien videre:
Forslag til SNP for Orkdalsregionen ble lagt fram for Regionrådet den 27. august. Forslaget ble debattert i Regionrådet og bearbeidet i grupper. Det kom fram forslag til noen endringer, men planen ble enstemmig vedtatt med de fremkomne endringer. Arbeidsutvalget fikk fullmakt til å godkjenne sluttproduktet etter at endringene var innarbeidet i dokumentet.

Daglig leder i Regionrådet, Håkon Kibsgaard Jordet, presenterer planen i alle 7 kommunestyrer i.l.a. november. Rådmannsutvalget i regionen har tatt på seg å lage et felles saksframlegg for alle kommunene.

Oppfølgingsmøte i Næringsalliansen på Orkanger torsdag 12.11.15.  Vi ønsker nå å gå igjennom planen i Næringsalliansen for å diskutere hvordan vi som næringsforeninger i kommunene kan bidra til at de vedtatte næringsstrategier blir fulgt opp, og hvilken rolle vi skal/kan ha i det videre arbeidet.

Regionrådet har gitt uttrykk for at de ønsker at Næringsalliansen skal bestå, slik at kommunene bl.a. kan ha felles referanse med hensyn til samarbeid med næringslivet.

Videre kan det være interessant å diskutere et videre samarbeid i felles saker, og ikke minst i saker av regional betydning. Her kan det være alt fra samferdselsløsninger og skole, til kommunereform og eiendomsskatt. Og mye mer.

Planen behandles formelt i kommunestyrene først over nyttår.

AVTALEN

Samarbeidsavtale – Næringsalliansen for Orkdalsregionen (NaO)

Høsten 2013 gjorde de 10 kommunene som utgjør Orkdalsregionen følgende vedtak:

«xx Kommune ønsker å delta i det kommende arbeidet med felles strategisk næringsplan for Orkdalsregionen.  Kommunen vil stille med egne ressurser ved å skaffe bakgrunnsmateriale, utføre noen analyseoppgaver og være representert i ulike prosjekt og arbeidsgrupper.  Kommunen vil ta sin andel av felleskostnadene, med fordeling etter «Agdenesmodellen».

Næringsforeningene i de ti kommunene som deltar i det politiske samarbeidsorganet Orkdalsregionen, har formalisert sitt samarbeid i anledning Strategisk Næringsplan for regionen (SNP) som nå er vedtatt politisk. Næringsalliansen har fordelt oppgaver i anledning arbeidet med SNP, og etablert representanter som sammen med kommunene skal delta i implementering og gjennomføring av planen.

Fellesskap og samarbeid er avgjørende begrep når kommuner tar mål av seg til å skape noe sammen.  Når målet er å styrke kommunene som bo- og etablerings-region må viljen til samarbeid ligge i bunnen.  Det mener man nå å ha fått til ved å etablere denne første felles strategiske næringsplanen for Orkdalsregionen.  Når kreftene forenes på denne måten har man lagt grunnlag for felles handling mot felles mål.  Det er dog en forutsetning for suksess at alle kommunenene tar planen i bruk i arbeidet med næringsutvikling.  Regionrådet (leder Ole Haugen, ordfører i Hitra Kommune, daglig leder Håkon Kibsgaard Jordet) har derfor anbefalt overfor alle kommunene å organisere implementering og oppfølging av planen på en slik måte at det ligger til rette for at planen blir gjennomført.

DELTAKENDE KOMMUNER

De som deltar i NaO er næringsforeninger/forum fra følgende kommuner:

Kart%20Orkdalsregionen

FORMÅLET

Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid med spesiell vekt på gjennomføring av Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen, og andre utvalgte regionale næringspolitiske saker.

Samarbeidsavtalen som i dag inngås formaliserer NaOs formål og hovedoppgaver, og gir aktørene mer kraft i påvirkningsarbeidet både regionalt og nasjonalt.

NaO vil være et felles organisert talerør og en aktiv medspiller i forhold til det politiske samarbeidsorganet Orkdalsregionen og andre regionale aktører/initiativ, samt å opptre samlet i utvalgte saker, herunder være felles høringsinstans for relevante regionale saker. Utveksling av kunnskap, erfaringer og nettverk mellom de ulike næringsforeningene/-aktørene er viktig for NaO.

HOVEDSAKER

NaO er åpen for nye medlemmer etter konkret vurdering. Forutsetningen er at eventuelle nye medlemmer ønsker å slutte seg til tiltakene og prosjektene i regi av Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen.

ORGANISERING

NaO skal ha minimum to møter i året. På møtet innkalles den som er utpekt av den enkelte næringsforening, vanligvis daglig leder eller styreleder

NaO ledes av daglig leder i Orkladal Næringsforening som også vil være en av NaOs to representanter i oppfølgingsgruppen. Den andre representanten skal være fra en av de andre næringsforeningene. Denne velges av NaO selv for 2 år av gangen.

I utarbeidelse av planen har det deltatt representanter for næringsliv, forskning og utviklingsmiljøene, fra det offentlige og fra skolene samt fra andre næringsorganisasjoner. Kommunene har fylt ut sin egen «selvangivelse», det er gjennomført 6 workshops med over 300 deltakere, der man har hatt 30 innledere og stilt 100 spørsmål som gruppene har besvart.  Det er i tillegg gjennomført 30 dybdeintervju med næringslivsledere i regionen.  Regionrådet har oppnevnt en styringsgruppe for prosjektet som har bestått av medlemmer fra de forskjellige fagmiljøene.

HVORFOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN – V/TORHILD AARBERGSBOTTEN (H):

Torhild Aarbergsbotten – Strategisk næringsplan – Orkdalsregionen (2)