«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en omtale for hvordan nye fergesamband påvirker fergetilskuddet til fylkene, eller hvordan de skal bli tatt opp i ordningen.»

– Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er enige i at det bør klargjøres hvordan eventuelle nye fylkeskommunale fergesamband skal håndteres i kriteriedata for inntektssystemet. Flertallet mener at det bør tas hensyn til eventuelle tidligere fergeavløsningsprosjekter i denne vurderingen, slik at fylkeskommunene ikke kompenseres dobbelt gjennom både fergeavløsningsmidler og utgiftsutjevningen i inntektssystemet.»