Hitra Kommune sin presentasjon, oppdatert primo oktober 2017.  Etter at denne ble trykket har Rema 1000 og Tess kommet til.  På kartet i midten ligger deres tomter på den grønne flekken ved tomtene 9 og 10.

LEVERANDØR AV SLANGER, VERKTØY OG ARBEIDSKLÆR VIL BYGGE PÅ KALVØYA
Fra Hitra Frøya Lokalavis 1.10.17:

«Firmaet TESS Nord eiendom AS har fremforhandlet en avtale med Hitra kommune om kjøp av 1.500 mål tomt i Hitra industripark øst på Kalvøya på Sandstad. Tomten ligger like ved siden av rundkjøringen. Prisen er drøyt 1,9 millioner kroner for grovplanert tomt med fremlagt infrastruktur.

Hitra formannskap skal i neste møte godkjenne avtalen.

TESS er kjent som en stor leverandør av slanger med tilbehør. I følge saksfremlegget levere firmaet i tillegg blant annet arbeidsklær, verktøy og vernebekledning. De driver flere servicesenter spredt over hele landet.

Tess vil i første omgang bruke eiendommen til servicesenter for næringsdrivende, med to ansatte, som skal økes til fire ansatte etter fem år.

Rådmannen mener etablering av TESS en berikelse av hovedanleggene i området Jøsnøya, med et oppbud av servicefunksjoner relatert til øvrig næringsliv i området. Tilbudet vil komplettere industriområdet som et havbrukscluster som igjen kan virke salgsfremmende for kommunens øvrige næringsareal.

TESS ønsker en opsjon på å utvide tomten for å få plass til en grossist som vil samlokalisere seg, og TESS har fått en opsjon på 400 mål.»

 

EN GLEDENS DAG PÅ HITRA, 26.09.16.   LERØY STIKKER SPADEN I JORDA!

FORVENTET ÅPNING I MAI 2018

leroy-hitra2

 

http://www.hitra-froya.no/nyheter/2016/09/26/Slik-blir-den-nye-fabrikken-13528108.ece

 

STATUSRAPPORT FRA HITRA KOMMUNE, DAG ROBERT BJØRSHOL, PR. 08.02.16
VEDRØRENDE INDUSTRI, KYSTHAVN OG PLANLAGTE INVESTERINGER 

dag%20robert%20bjørshol%20ecsImgB97245555Z_1_20150120091356_000+GHP72FK1_1-0-26082
Dag Robert Bjørshol, leder for plan, landbruk og miljø, Hitra Kommune

Øyregionen produserer ca 260.000 tonn laks pr. år. Begynner å produsere andre oppdrettsarter blant annet tang/ tare til konsum. Hitra Kysthavn er ferdigstilt med dypvannskai i 80 meters lengde tilknyttet Roro- rampe på 40×40 meter, jobbes med sjøverts transport til Europa (Danmark). Havna er på 40 daa, planlegges nå utvidet med nye 200 daa, reguleringsplan er under sluttbehandling i Hitra kommune.  Havna tilrettelagt med 125 strømuttak for oppstilling av lastbærere, videre har Bachke & Co etablert kjøl/fryseanlegg på 4000 m2 i havna. I området Kalvøya/Jøsnøya er følgende firma etablert: Lerøy Midnor Midt As – (teknisk avdeling), Aqua Group As, Kvernø Boats As, Kystbygg As, Hitra Turistservice As, Bachke& Co, Kristiansund og Nordmøre Havn, TrønderEnergi As, Videre er ca. ca 220 daa industriareal i Hitra Industripark opparbeidet etter bestilling. Vannforsyning til området er under opparbeidelse, Hitra kommune har brukt ca. 250 -300 millioner i området siste 2 år for industriell tilrettelegging.  Ny trafo under bygging.

Utvidelse havn med nye 200 daa, det foreligger intensjonsavtale med GasNor for etablering av LNG- terminal i havna for leveranse av gass til Hitra Industripark samt til båter (miljøtiltak), etablering av sjøverts rute til Europa, Hitra kommune har solgt tomter for etablering av lakseslakterier til Lerøy Midnor As og Marine Harvest As samt tomter for bygging av isoporfabrikker til Br. Sunde As og Bewi As. Flere andre firma er i vurderingsfasen. Av samlet ca. 1000 daa areal er ca 550 daa ferdig utbygd. Ei kort vurdering tilsier i første omgang ca. 2-2,5 milliarder i investering medfølgende ca  800 arbeidsplasser.

 

KYSTHAVNALLIANSEN I MIDT-NORGE – ET SAMARBEID FOR MER SJØMATEKSPORT FRA VEI TIL SJØ

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, SunndalSmøla og Kristiansund.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn – Rørvik IKS går sammen om å danne en Kysthavnallianse.

Rørvik Havn KF starter arbeidet sammen med Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og overfører alliansen til det nye selskapet Nord-Trøndelag Havn – Rørvik IKS, når selskapet er stiftet.

Kysthavnalliansen skal konsentrere seg om å bidra til overføring av gods fra vei til sjø; i første omgang sjøtransport av fisk fra kysten av Midt-Norge til Kontinentet.

Sjøtransport av laks og hvitfisk fra Midt-Norge representerer et av landets største tiltak for overføring av gods fra vei til sjø. Potensialet for overføring av fisk er i Nord-Trøndelag, gitt dagens produksjon, mer enn 3,000 vogntog per år. For Kristiansund og Nordmøre Havn/Hitra Kysthavn er antallet semitrailere ut fra Hitra/Frøya over 16,000 per år og mer enn halvparten av disse er rettet mot Kontinentet. Samlet utgjør potensialet i dag et årlig redusert antall trailere på veinettet mellom Midt-Norge og Kontinentet på 12,000-13,000. I tillegg kommer returtrafikken på vei.

Med den økningen i produksjon av fisk som er forespeilet på kort og lang sikt, kan veitransporten dobles innen 2020. Det ligger både utfordringer og muligheter i dette, og Kysthavnalliansen i Midt-Norge skal tilrettelegge for mer fersk og frossen fisk på sjø til markedene på Kontinentet. Kysthavnalliansen skal åpne sjøveien for sjømateksporten.

HITRA KYSTHAVN JØSNØYA

Hitra Kysthavn og Industripark – et komplett industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge.  Et fremtidsrettet knytepunkt – midt i leia mellom Trondheim og Kristiansund.

  • Direkte og enkel tilgang til kai og industriområde i Trondheimsleia
  • Ro-ro og Lo-lo -tjenester og utrustning for håndtering av stykkgods/enhetslaster
  • Lokalisering av logistikksenter for fryse- og kjølelager, varehotell og lignende
  • Transittlagring (Båt/båt-relasjon)
  • Nyttig omlastningshavn for gods til Trøndelag/Midt-Norge
  • Gode distribusjonsløsninger via Fv. 714, 6 mil til Orkanger og 4 mil fra Frøya
  • Moderne terminalbygning for sør- og nordgående hurtigbåter ved Hitra Kysthavn (Kristiansund – Trondheim)

Havnetilbudet skal være et tilbud til sjømat/fiskeindustrien på Hitra/ Frøya og regionen, og havnetilbudet kobles direkte til et bakenforliggende næringsareal, Hitra Industripark, som totalt representerer et utviklingsareal på rundt 1,5 mill m2 (1 500 da)! Flere har meldt sin interesse for etablering i området, noen er i forhandlingsposisjon, og verdens største laksekonsern, Marine Harvest, har nå sikret seg 50 da (+ opsjon på ytterligere 10 da) og skal bygge ny laksefabrikk i dette området!

Det vil samtidig bli gode muligheter for hurtigrute- og cruiseanløp i havnen.

Hitra kommune vil etablere et fremtidrettet og bærekraftig miljø. Den gunstige beliggenheten, sammen med flotte og nye kai- og havnefasiliteter gir store muligheter for næringsutvikling i regionen og i den enkelte bedrift!

Link til relevante dokumenter:

Hitra Kysthavn Presentasjon

Presentasjon HAVNESAMARBEID